Czekamy na Twój 1% nr KRS 0000298436                  Czekamy na Twój 1% nr KRS 0000298436                  Czekamy na Twój 1% nr KRS 0000298436

Centrum Wspierania Rodziny

Centrum Wspierania Rodziny Z Uśmiechem w Józefinie jest nowoczesną placówką integracyjną, skupiającą przedstawicieli wszystkich pokoleń od dzieci w wieku szkolnym po seniorów. Główną formą działalności Centrum jest Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C, który jest dzienną formą wsparcia dla 40 osób niepełnosprawnych. W ofercie Centrum znajduje się ponadto Integracyjna Świetlica Środowiskowa oraz Klub Seniora. Na co dzień Centrum obejmuje wsparciem ponad 100 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy czynny jest 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie tj. od 8.00-16.00 w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami. Pozostały czas przeznaczony jest na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnienie prowadzonej dokumentacji a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia i odwożenia po zajęciach. Dom zapewnia transport wszystkim uczestnikom ŚDS. Uczestnicy domu otrzymują jeden ciepły posiłek organizowany w ramach treningu kulinarnego. W Domu świadczone są usługi w zakresie: treningu funkcjonowania w codziennym życiu, w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych; poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia; niezbędną opiekę; terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę rekreację; inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku. Usługi powyższe są świadczone w formie zajęć zespołowych i indywidualnych. Do dyspozycji uczestników są następujące pomieszczenia: sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i powadzenia niektórych treningów, dwie sale przystosowane do prowadzenia zajęć artystycznych i komputerowych, pokój indywidualnego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i socjologicznego, pełniący funkcję pokoju wyciszeń, wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej, jadalnia pełniąca funkcję świetlicy, sala rehabilitacyjna. Wszystkie wyżej wymienione pomieszczenia są kompletnie wyposażone w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań aktywizująco-wspierających, sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności a także sprzęt komputerowy, muzyczny i audiowizualny. Budynek ŚDS jest usytuowany w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestników. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie mniej niż 8m2. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych oraz wyposażony w udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. W chwili obecnej z usług ŚDS typu C w Józefinie korzysta 36 osób w tym 19K/17M, w wieku od 18 do 80 lat, co oznacza, że popyt na tego rodzaju usługi na terenach wiejskich jest bardzo duży i dotyczy wszystkich grup wiekowych. Uczestnicy dowożeni są z terenu 5 gmin wiejskich tj. Łopuszno, Krasocin, Radoszyce, Strawczyn i Słupia. Największy udział wśród uczestników ŚDS mają mieszkańcy Gminy Łopuszno tj. 18 osób. Udział w zajęciach ŚDS umożliwia uczestnikom przebywanie w grupie, integrację z najbliższym środowiskiem oraz stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu i rozwoju w ramach oferowanych form terapii zajęciowej. Pobyt w ŚDS wpływa korzystnie na funkcjonowanie uczestników i ich rodzin. Pobyt w tego typu ośrodku umożliwia uczestnikom rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia.

Środowiskowa Świetlica Integracyjna w Józefinie jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w połączonych formach: opiekuńczej i specjalistycznej. Wychowankami Świetlicy są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 roku życia będące mieszkańcami Gminy Łopuszno.Celem działania Świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.Świetlica zapewnia wychowankom w szczególności: opiekę po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji i nauce własnej, udział w zajęciach specjalistycznych zgodnych z indywidualnymi potrzebami,pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym rodzinnych, pomoc rodzicom (opiekunom prawnym) w opanowaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz działania na rzecz podtrzymania więzi emocjonalnych w rodzinie i wzmacniania poczucia odpowiedzialności za dziecko, skoordynowane oddziaływania pedagogiczne na rzecz rozwoju osobowości i wdrażania zasad współżycia społecznego. Świetlica jest czynna trzy razy w tygodniu w tym także w dni wolne od nauki, z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. od 14.00 do 18.00. W chwili obecnej z zajęć na świetlicy korzysta 30 dzieci w wieku szkolnym z Gminy Łopuszno.

Klub Seniora „Z Uśmiechem” w Józefinie jest grupą samopomocową utworzoną z inicjatywy Fundacji na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”. Terenem działalności klubu jest Gmina Łopuszno oraz miejscowości ościenne dla Gminy Łopuszno. Klub spotyka się 2 razy w tygodniu w godz. od 16.00-20.00. Celem Klubu jest: aktywowanie środowiska nieaktywnego zawodowo do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego,inicjowanie i utrzymywanie więzi koleżeńskich wśród Seniorów – członków i sympatyków Klubu, organizowanie dla członków Klubu życia towarzyskiego, w tym spotkań, odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych, organizowanie grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej, inicjowanie i organizowanie pomocy materialnej dla członków Klubu wymagających pomocy, nawiązywanie współpracy z innymi Klubami Seniora działającymi w regionie lub kraju, wspieranie rozwoju zainteresowań członków Klubu, wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich środowiska lokalnego, działanie na rzecz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, podnoszenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, promocja kultury i sportu, działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska, zapobieganie osamotnieniu poprzez organizację czasu wolnego w grupach międzypokoleniowych, organizacja działań artystycznych, multimedialnych i wystawienniczych, ułatwianie seniorom załatwiania spraw związanych z ochroną zdrowia oraz innych spraw w urzędach i instytucjach, integracja społeczna seniorów i międzypokoleniowa, rehabilitacja społeczna i zdrowotna seniorów zaliczanych do grupy osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej do Klubu uczęszcza 25 seniorów z Gminy Łopuszno. Klubowicze stworzyli zespół Folklorystyczny "Józefianki", który swoimi występami uświetnia niemal wszystkie imprezy organizowane w Gminie.

Dane teleadresowe:
Centrum Wspierania Rodziny Z Uśmiechem w Józefinie
Józefina 58
26-070 Łopuszno
tel.: 41 351 41 49

« powrót na stronę główną
Pomagają nam
Wojewoda Świętokrzyski
Pan Bogdan Chomiszczak - serdeczne podziękowania za przetłumaczenie strony internetowej Fundacji na język angielski
DORBUD S.A.
NORDKALK Sp. z o.o.
Gmina Sędziszów
Restauracja Pod Zamkiem
Gmina Nowa Słupia
Zarkadiusz Zasuwa
GARDENIA
Gmina Tuczępy
WEYOU
Fabryka Kotłów "SEFAKO" Spółka Akcyjna
Globo
Świętokrzyskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "UNIWEREK"
projekt i realizacja: Arena Internet | hosting HostingFirmowy.pl