Czekamy na Twój 1% nr KRS 0000298436                  Czekamy na Twój 1% nr KRS 0000298436                  Czekamy na Twój 1% nr KRS 0000298436

Centrum Wspierania Rodziny

Centrum Wspierania Rodziny Z Uśmiechem w Józefinie jest nowoczesną placówką integracyjną, skupiającą przedstawicieli wszystkich pokoleń od dzieci w wieku szkolnym po seniorów. Główną formą działalności Centrum jest Środowiskowy Dom Samopomocy Typu C, który jest dzienną formą wsparcia dla 40 osób niepełnosprawnych. W ofercie Centrum znajduje się ponadto Integracyjna Świetlica Środowiskowa oraz Klub Seniora. Na co dzień Centrum obejmuje wsparciem ponad 100 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy czynny jest 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie tj. od 8.00-16.00 w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami. Pozostały czas przeznaczony jest na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnienie prowadzonej dokumentacji a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia i odwożenia po zajęciach. Dom zapewnia transport wszystkim uczestnikom ŚDS. Uczestnicy domu otrzymują jeden ciepły posiłek organizowany w ramach treningu kulinarnego. W Domu świadczone są usługi w zakresie: treningu funkcjonowania w codziennym życiu, w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych; poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia; niezbędną opiekę; terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę rekreację; inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku. Usługi powyższe są świadczone w formie zajęć zespołowych i indywidualnych. Do dyspozycji uczestników są następujące pomieszczenia: sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i powadzenia niektórych treningów, dwie sale przystosowane do prowadzenia zajęć artystycznych i komputerowych, pokój indywidualnego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i socjologicznego, pełniący funkcję pokoju wyciszeń, wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej, jadalnia pełniąca funkcję świetlicy, sala rehabilitacyjna. Wszystkie wyżej wymienione pomieszczenia są kompletnie wyposażone w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań aktywizująco-wspierających, sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności a także sprzęt komputerowy, muzyczny i audiowizualny. Budynek ŚDS jest usytuowany w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestników. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie mniej niż 8m2. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych oraz wyposażony w udogodnienia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. W chwili obecnej z usług ŚDS typu C w Józefinie korzysta 36 osób w tym 19K/17M, w wieku od 18 do 80 lat, co oznacza, że popyt na tego rodzaju usługi na terenach wiejskich jest bardzo duży i dotyczy wszystkich grup wiekowych. Uczestnicy dowożeni są z terenu 5 gmin wiejskich tj. Łopuszno, Krasocin, Radoszyce, Strawczyn i Słupia. Największy udział wśród uczestników ŚDS mają mieszkańcy Gminy Łopuszno tj. 18 osób. Udział w zajęciach ŚDS umożliwia uczestnikom przebywanie w grupie, integrację z najbliższym środowiskiem oraz stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu i rozwoju w ramach oferowanych form terapii zajęciowej. Pobyt w ŚDS wpływa korzystnie na funkcjonowanie uczestników i ich rodzin. Pobyt w tego typu ośrodku umożliwia uczestnikom rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia.

Środowiskowa Świetlica Integracyjna w Józefinie jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w połączonych formach: opiekuńczej i specjalistycznej. Wychowankami Świetlicy są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 roku życia będące mieszkańcami Gminy Łopuszno.Celem działania Świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.Świetlica zapewnia wychowankom w szczególności: opiekę po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego od zajęć szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji i nauce własnej, udział w zajęciach specjalistycznych zgodnych z indywidualnymi potrzebami,pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, w tym rodzinnych, pomoc rodzicom (opiekunom prawnym) w opanowaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz działania na rzecz podtrzymania więzi emocjonalnych w rodzinie i wzmacniania poczucia odpowiedzialności za dziecko, skoordynowane oddziaływania pedagogiczne na rzecz rozwoju osobowości i wdrażania zasad współżycia społecznego. Świetlica jest czynna trzy razy w tygodniu w tym także w dni wolne od nauki, z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. od 14.00 do 18.00. W chwili obecnej z zajęć na świetlicy korzysta 30 dzieci w wieku szkolnym z Gminy Łopuszno.

Klub Seniora „Z Uśmiechem” w Józefinie jest grupą samopomocową utworzoną z inicjatywy Fundacji na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”. Terenem działalności klubu jest Gmina Łopuszno oraz miejscowości ościenne dla Gminy Łopuszno. Klub spotyka się 2 razy w tygodniu w godz. od 16.00-20.00. Celem Klubu jest: aktywowanie środowiska nieaktywnego zawodowo do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego,inicjowanie i utrzymywanie więzi koleżeńskich wśród Seniorów – członków i sympatyków Klubu, organizowanie dla członków Klubu życia towarzyskiego, w tym spotkań, odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych, organizowanie grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej, inicjowanie i organizowanie pomocy materialnej dla członków Klubu wymagających pomocy, nawiązywanie współpracy z innymi Klubami Seniora działającymi w regionie lub kraju, wspieranie rozwoju zainteresowań członków Klubu, wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich środowiska lokalnego, działanie na rzecz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, podnoszenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, promocja kultury i sportu, działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska, zapobieganie osamotnieniu poprzez organizację czasu wolnego w grupach międzypokoleniowych, organizacja działań artystycznych, multimedialnych i wystawienniczych, ułatwianie seniorom załatwiania spraw związanych z ochroną zdrowia oraz innych spraw w urzędach i instytucjach, integracja społeczna seniorów i międzypokoleniowa, rehabilitacja społeczna i zdrowotna seniorów zaliczanych do grupy osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej do Klubu uczęszcza 25 seniorów z Gminy Łopuszno. Klubowicze stworzyli zespół Folklorystyczny "Józefianki", który swoimi występami uświetnia niemal wszystkie imprezy organizowane w Gminie.

Dane teleadresowe:
Centrum Wspierania Rodziny Z Uśmiechem w Józefinie
Józefina 58
26-070 Łopuszno
tel.: 41 351 41 49

« powrót na stronę główną
Pomagają nam
Pan Bogdan Chomiszczak - serdeczne podziękowania za przetłumaczenie strony internetowej Fundacji na język angielski
Gmina Tuczępy
Gmina Nowa Słupia
Wojewoda Świętokrzyski
DORBUD S.A.
Zarkadiusz Zasuwa
WEYOU
Gmina Sędziszów
Restauracja Pod Zamkiem
Globo
Fabryka Kotłów "SEFAKO" Spółka Akcyjna
GARDENIA
Świętokrzyskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "UNIWEREK"
projekt i realizacja: Arena Internet | hosting HostingFirmowy.pl